Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan bedrijven, ondernemingen etc. moeten voldoen. Dit geldt ook voor Voetreflex Optimaal omdat we gegevens vastleggen in cliëntendossiers.

Contactgegevens Voetreflex Optimaal:
www.voetreflexoptimaal.nl
Carolien van Berkel
Eikenbussel 43
5689AB Oirschot
Tel: 0643943994

carolien@voetreflexoptimaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E- mailadres
 • Telefoonnummer
 • (evt. huisarts en zorgverzekeraar)

Bij minderjarige cliënten:

 • ( Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres beide ouders)
 • Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder toestemming van de ouders of voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid/ medische/sociale gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Voetreflex Optimaal verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren aan de hand van uw hulpvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een cliëntdossier bij te houden
 • Beroepsgeheim:Voor de therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd)
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, of in geval van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Voetreflex Optimaal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard ( bewaartermijn gaat in vanaf laatste wijziging van het dossier)

Delen van persoonsgegevens aan derden:

Voetreflex Optimaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van onze gegevens. Voetreflex Optimaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien aanpassen en verwijderen:

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetreflex Optimaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar carolien@voetreflexoptimaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voetreflex Optimaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Voetreflex Optimaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met carolien@voetreflexoptimaal.nl

Wijziging van deze privacy verklaring:

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid wijzigt. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over wijzigingen.

Contact:

Als u vragen heeft over de privacyverklaring neemt u dan contact op met:
Voetreflex Optimaal
Carolien van Berkel
Eikenbussel 43
5689AB Oirschot
Tel: 0643943994
carolien@voetreflexoptimaal.nl

 

———————————————————-

 

COOKIE POLICY / COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?
De website van Voetreflex Optimaal maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies Social Media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

———————————————————-

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-12-2023.

Voetreflex Optimaal kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de

website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u

op de hoogte blijft van wijzigingen.